×

مرورگر شما نیاز به بروزرسانی دارد

کاربر گرامی، از آنجا که مرورگرهای قدیمی قادر به اجرای متدهای جدید برنامه نویسی نیستند، جهت استفاده بهتر از این سایت، مرورگر خود را به جدیدترین نسخه بروزرسانی کنید:

برو به صفحه آپدیت مرورگر

هدف حیات زمینی آدم

نویسنده: اصغر طاهرزاده
تاریخ انتشار: شنبه ۸ آذر ۹۳
دسته‌بندی: تفسیر قرآن، نبی، امام، انبیاء(ع)، معارف دینی، توحید و اسماء الهی، ملائک، شیطان، جن، سحر و جادو، حیات زمینی، عشق، خیال و وهم، سلوک دینی (عرفان عملی، اخلاق)، اخلاق، تعلیم و تربیت، عرفان عملی، شریعت و احکام، زندگی دنیایی مومن،

فهرست مطالب

 

مقدمه. 15

مقدمه مؤلف... 17

جلسه اول عالَم براي آدم، يا آدم براي عالَم؟. 21

بركات شناخت هدف زندگي زميني.. 25

اي انسان‌ها! كفر چرا؟! 28

عالَم در خدمت انسان. 29

وسعت وجودي انسان. 32

حكمت تسخير زمين براي انسان. 34

آدم يا آدميت؟. 36

تكامل آدم بايد از زمين شروع شود. 39

علت سؤال ملائكه. 40

جلسه دوم علمِ به اسماء الهي... 43

فقط خالق انسان متذكر هدف انسان است.. 46

معني خليفه خدا بودن. 47

فلسفة خلقت انسان. 48

چه کسي بايد خليفة خدا باشد. 50

معني اسماء 51

مقام قلب انسان كامل. 54

ناتواني ملائكه در پذيرش و اظهار تمام اسماء 55

هماهنگي قرآن و قلب پيامبر و جامعيت اسماء 59

چه شد زان آشيان بيگانه گشتي؟. 60

جلسه سوم آدم. 65

انسان كامل، اسير مقتضيات زمين نيست.. 68

حضور دائمي خليفه خدا در زمين. 70

ملائكه به خدا سجده كردند. 71

حضرت محمد(ص)، مظهر تامّ آدميت.. 72

مقياس ارزيابي آدميت خود. 74

چه كسي مصلحت را مصلحت مي‌كند؟. 76

انسان كامل، حقيقت كل اشياء 78

معني سجده بر آدم. 81

جلسه چهارم خصوصيات حيات ملكوتي آدم. 85

معناي شجره ممنوعه. 88

نزديكي به كثرات و شروع هبــوط. 90

موطن ملكوتي و ارائه سرّ حيات آدمي.. 91

زميني بودن انسان با وجود توبه آدم. 93

علت بيرون شدن از بهشت.. 95

بهشت، جاي ماندن آدم نبود. 95

نزديكي به طبيعت و شروع سختي‌ها 96

نهي ارشادي و ظلم به خود. 98

فريب شيطان. 101

هبوط و شروع دشمني‌ها 102

يك مثال واقعي.. 104

غفلت از دشمني شيطان، منشأ انحراف‌ها 108

جلسه پنجم آدم؛ نمايشِ معني زندگي زميني... 111

تكوين و تشريع. 113

دينداري، يعني سير به سوي باطن عالَم. 116

داستان آدم، يك مَثَل واقعي.. 119

آدميت و انتخاب خستگي.. 120

زندگي زميني، حادثه‌اي از كل زندگي.. 121

هبوط، مقدمه رسيدن به بهشت حقيقي.. 125

هبوط و امكان صعود برتر 127

جلسه ششم هبوط.. 131

فلسفة هبوط در زمين. 136

چگونگي قيامتي‌شدن. 138

شروع شخص آدم. 139

برکات توبه آدم و آدميت.. 140

غفلت از جايگاه شريعت در دنيا 142

جسم‌هاي زميني و روح‌هاي آسماني.. 144

انسان در خدمت دنيا، يا دنيا در خدمت انسان. 146

ريشة بصيرت در زندگي.. 150

حقيقت؛ ماوراء فهم عموم. 152

جلسه هفتم بينش شيطان.. 155

خلافت آدم، خلافت جميع بشريت.. 157

تکويني بودن امر به سجده. 160

منطق شيطاني.. 163

آرزوهاي سرگردان. 165

سجده به خاک يا به روح؟. 167

رابطة حقيقي بين انسان و ملائکه و شيطان. 170

هبوطِ جزيي و هبوطِ کلي.. 172

راه‌هاي ورود شيطان. 174

برکات امر به سجده. 175

آرزوهاي شيطاني.. 176

جايگاه اصلي فعاليت شيطان. 177

حضور شيطان در چهار جهت زندگي.. 181

جلسه هشتم روش شيطان.. 183

مبناي گمراهي گمراهان. 186

ابزارهاي شيطان. 187

آتية فرزندان و حيلة شيطان. 189

وقتي عبادت رهزن مي‌شود. 191

جايگاه تفكر شيطاني در عالَم. 195

نقش شيطان در ظهور نقص‌هاي غير قابل اعتنا 196

نهايت وعده‌هاي شيطاني.. 198

عامل روبه‌رويي با آنچه نمي‌خواهيم. 199

شيطان و توجه‌دادن به نيازهاي پست.. 203

حياء؛ اقتضاي آدميت آدم‌ها 206

اقتضاي آدميت در مقابل گناه. 208

زندگي زميني و انواع دشمني.. 210

جلسه نهم شيطان عامل عرياني انسان.. 215

اولْ انديشه، وانگهي كردار 217

راه دست‌يابي به حكمت.. 219

راه ورود شيطان. 220

چگونه زشتي‌ها آشكار مي‌شود؟. 225

حضور هركس در نظرگاه اوست.. 228

معني لباس در مراتب مختلف وجود. 230

به بهانة جمال، محروميت از جمال. 236

نجات از جنبه‌هاي بي‌خودي زندگي.. 237

راه غلبه بر شيطان. 238

جلسه دهم شيطان.. 239

فلسفة وجودي شيطان. 241

چه چيز سرماية ما مي‌شود؟. 242

طرح قواعد تکوين به زبان تشريع. 244

واقعيت آدم در قالب الفاظ. 248

گذار از زمين؛ لازمة ماندن در بهشت.. 249

ذات شيطان و چگونگي عمل او 252

تأثير شيطان بر عواطف.. 256

راه عدم تأثير شيطان. 258

زينت حقيقي و زينت كاذب.. 261

تغيير زمين به جاي تغيير خود. 263

جلسه يازدهم توجه به رب، مانع زود باوري وتسلط شيطان   265

راه ارزيابي صحيح. 267

رمز تسلط شيطان بر انسان. 268

آيا جنگ انسان با شيطان جنگي است نابرابر؟. 269

رمز نجات از تسلط شيطان. 270

آرزوي بندة خدا، بي‌آرزويي است.. 272

سوزم آن است كه ساز بيشتر با خدا داشته باشم. 273

انساني كه راه را گم كرد، وسوسة شيطان را مي‌پذيرد  274

بَعدي نيست.. 275

چگونگي تصرف شيطان. 277

خدا شيطان را بر انسان مسلّط نكرد. 280

زودباوري ما، عامل تسلط شيطان. 281

توجّه به عللِ متوسط، عامل تأثير 282

مشكلات؛ وسيلة امتحان صبر بندگان. 283

صراط مستقيم انسان، تنها راه نتيجه‌مند. 285

وسوسة شيطان، عامل تمايز انسان مؤمن از غير مؤمن  287

جلسه دوازدهم فلسفة وجود شيطان.. 289

معني و جايگاه شيطان. 292

وسوسه و تذکر، مانع اختيار نيست.. 293

اِضلال کيفري.. 295

حکمت وجود شيطان. 296

خدا؛ هستي اشياء را مي‌دهد. 297

سنت دشمني هميشگي شياطين با انبياء 299

وسوسه و عميق‌شدن اعتقادات.. 300

شيطان؛ عامل رسيدن به نهايت شقاوت.. 302

نشانه‌هاي حضور فعّال شيطان. 304

شيطان عامل شقاوت بيشتر 305

نقش خدا در جواب به طلب انسان‌ها 306

جلسه سيزدهم رابطه انسان با شيطان.. 313

مبناي انحراف انسان‌ها 316

شيطان؛ عين اِضلالِ خود و ديگران. 318

نحوة خروج از مقام قدس... 319

فوق خشم‌ها و خرسندي‌ها 320

همه چيز را به خودمان وصل مي‌كنيم! 321

توجه به حضور شيطان در تحليل حوادث.. 323

معني شركت شيطاني در زندگي افراد. 325

شيطان؛ بستر فريب انسان‌ها 326

فريب از كجا شروع مي‌شود؟. 327

حد حضور شيطان در عوالم غيب.. 328

شيطان؛ انسان را فقط گِل ديد! 332

نتايج منطق‌ شيطاني.. 334

فرصت براي ادامة فساد. 336

جلسه چهاردهم روش زينت دادن شيطان.. 339

زندگي و جنگ با دشمن پنهان. 341

چگونگي اِغْواء شيطان. 343

عوامل جذب شيطان. 344

راه رهايي از حيلة شيطان. 346

شور و شوق‌هاي شيطاني.. 348

بنده‌هاي هوي، در دست شيطان. 350

چگونگي زينت‌دادن شيطان. 351

راه رهايي از وسوسة شيطان. 354

آنگاه كه شيطان مأيوس مي‌شود. 355

استحالة ميل‌ها در بندگي خدا 359

طلب؛ دريچه‌‌هاي ورود شيطان. 359

منشأ اِغواء شيطان خود انسان‌ها هستند. 363

جلسه پانزدهم انسان عين انتخاب گري.. 365

انسان؛ مسئول اعمال خود. 367

انتخاب‌گري، عامل موجوديت بخشيدن انسان. 368

ريشة انتخاب‌ها 371

شرايط امتحان. 376

فلسفة ارسال رسولان. 380

نشان دادن آدم به خودش... 382

معني هدايتِ خدا 388

معني تنگناهاي زندگي دنيا 389

كوري قيامت، صورت فراموشي آيات الهي.. 391

جلسه شانزدهم الهام ملک، وسوسة شيطان.. 397

استحكام انسان در الهام ملك يا در وسوسة شيطان. 399

جنبه‌هاي ملكوتي و مُلكي قلب.. 401

الهام يا وسوسه؟. 403

فرق توفيق با خذلان. 403

راه تشخيص حقايق از خواطر 405

چگونگي تثبيت الهام و دفع وسوسه. 406

دل انسان عرصة تلاش شيطان و ملك.. 409

فرق خواطر مَلَكي و شيطاني و راه نجات از خواطر شيطاني و تقويت خواطر مَلَكي   411

گر نپرسي زودتر کشفت شود. 412

فرار از خود! 414

حساسيت به حرام و حلال شرعي، عامل تشخيص وسوسه و الهام  416

عقيدة صحيح و ترك خوشي نفس، عامل نجات از شيطان  417

نتايج گرسنگي.. 418

راه نجات از وَهم. 420

نقش ياد خدا در دفع وسوسه. 422

خواستْ شيطان بد كند با من، ولي احسان نمود. 425

باقي به بقاي ربّاني.. 426

آنگاه كه انسان به شيطان عادت مي‌كند. 427

جلسه هفدهم نشانه‌هايي از الهام ملك و وسوسه شيطان   431

ضرورت توجه به خطورات شيطاني و الهامات ملكي.. 433

نشانه‌هايي از الهام ملك و وسوسة شيطان. 436

زندگي با وَهم خود. 438

استعلاء و خواطر شيطاني.. 439

خطر محروميت از الهام ملك.. 441

سير تا درجة فرشتگان. 445

چگونگي سدّکردن راه ورود شيطان به قلب.. 446

وسوسة‌ شيطان و بي‌حوصلگي در فهم حقايق.. 448

بركات تفقّه در دين. 450

ذهن‌هاي گرفتار سايه‌ها 454

راه ارتباط با عالم قدس... 456

جلسه هجدهم قلب انسان؛ عرصة جنگ ملك با شيطان   461

آفرينش شيطان و تحقق هدف خلقت.. 464

اصل وجود شيطان و ملك.. 466

شيطان؛ هادي طالبان اسم غضب الهي.. 468

جنگ بين فرشته و شيطان در ميدان قلب انسان. 472

حساسيت بيشتر بر احوالات قلب.. 473

چگونگي جنگ بين ملك و شيطان در قلب انسان. 477

انسان شخصيت خود را، خود انتخاب مي‌كند. 486

جلسه نوزدهم کار شيطان.. 491

معرفت؛ عامل پرهيزگاري.. 493

سهم انسان در ارتباط با حقايق.. 495

قرآن از وجود جن و شيطان و ملك خبر مي‌دهد. 497

كار شيطان و حقيقت او 499

رابطة نفس امّاره با شيطان. 500

ابزار شناخت ملك و شيطان، لطافت باطن است.. 504

نقش خيال در ايجاد صورت.. 508

احضار روح! 511

 

 

مقدمه

 

باسمه تعالي

1- سلسله مباحث «هدف حيات زميني آدم» به کمک آيات قرآني چشم خوانندگان خود را به عميق‌ترين لايه‌هاي حيات انسان معطوف مي‌دارد تا معلوم شود آدم و آدميت از کجا به سوي زمين آمده و چرا آمده و حال بايد چگونه عمل کند تا در رسيدن به نتيجة نهايي موفق باشد.

2- در راستاي نظر به بهشتي که آدم و آدميت از آن هبوط کرده‌اند با اسرار زيادي روبه‌رو مي‌شويم که از همه مهم‌تر معني آدم و آدميت و معني ابليس و شيطان است، و سخنران محترم سعي وافر نموده تا اين نکتة عميق در مدّ نظر خوانندگان قرار گيرد که عامل رفع ابهام بسياري از مسائل در تحليل انسان و جايگاه زميني او و گشايش درهاي معرفت در اين زمينه خواهد شد.

3- وقتي چهرة آدم و خليفة‌اللهي او مطرح است، ضرورتاً شناخت چهرة مقابل اين خليفة الهي يعني شيطان به ميان مي‌آيد و به جدّ مي‌توان گفت کتابي که در روبه‌روي خود داريد از جهت تحليل جايگاه شيطان در زندگي انسان با توجه به آيات قرآن نکات بسيار دقيق و مفيدي را در اختيار خوانندگان قرار داده و زواياي حضور وسوسه‌هاي شيطاني را که منجر به محروميت از ارتباط با عالم قدس مي‌شود گوشزد نموده است.

4- آنچه که بايد خوانندگان عزيز در رابطه با اين کتاب عنايت فرمايند؛ پي‌گيري مباحث است. به اين معني که اولاً: کتاب بايد از ابتدا، يعني از جلسه اول و به طور دقيق مطالعه شود. ثانياً: در ادامة مطالعه جلسات بعدي بايد مطالب مطرح‌شده در جلسات گذشته مدّ نظر عزيزان باشد تا بتوان نقش اساسي اين مباحث را در زندگي خود احساس کرد و از نتيجة واردشدن به يک دستگاه سلوکي محروم نگرديد.

5- کتاب در دو بخش تنظيم شده؛ يک بخش مباحثي است قرآني در رابطه با بهشت برزخ نزولي و ظهور جنبة آدميت آدم‌ها و نحوة فعاليت شيطان، و بخش ديگر در رابطه با نقش وسوسة شيطان و الهام ملک در روان انسان، که به شرح نظرات فلسفي ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» پرداخته است و در عين اين‌که حاوي مطالب ارزشمندي است موجب تکميل بخش اول نيز مي‌گردد.

6- مباحثي که فعلاً به صورت اين کتاب در اختيار عزيزان قرار دارد قبلاً به صورت نوزده جزوه منتشر گشت که با توجه به استقبال و استفاده‌اي که خواهران و برادران ايماني از آن کرده بودند و اصراري که بر چاپ آن به صورت کتاب داشتند با ويراستاري مجدد و اضافاتي، به صورت کتاب حاضر در اختيار همگان قرار گرفت. اميد است مورد استفادة طالبان حيات طيبه قرار گيرد.

گروه فرهنگي الميزان

 

مقدمه مؤلف

 

باسمه تعالي

1- همان‌طور که از عنوان کتاب برمي‌آيد هدف ما تدبّر هرچه بيشتر در آياتي است که نظرها را به موضوع بهشت اوليه جلب مي‌کند، در نتيجه در مطالبي که لابلاي اوراق کتاب در روبه‌روي خود داريد کمتر سخن از ناله و فغاني است که چرا آدم به شجره ممنوعه نزديک شد ودر نتيجه ما گرفتار زمين شديم، بلکه نظر به حقيقت آدميت در ميان است و موشکافي شخصيت آدميتي که هرکس در خود دارد، از اين رو بايد دائماً به کمک آيات قرآن آن آدميت را بازخواني کرد، و شايد کتاب حاضر بتواند کليدهايي را براي بازگشودن بعضي از قفل‌هاي پر رمز و راز اين موضوع در اختيار خوانندگان عزيز قرار دهد، کليدهايي فکرانگيزتر براي کشف حقايقي ازلي در بطن انسانيت و آدميت آدم‌ها.

2- در اين کتاب ناگزير به بعضي از حاشيه‌‌ها و شاخ و برگ‌هايي پرداخته‌ايم که در جاي خود طرح آن‌ها براي جمع‌بندي نهايي ضروري است، و روي سخن با عزيزاني است که معتقدند قرآن رمز و رازهايي در ارائه فلسفه دقيق حيات زميني دارد و بايد با تدبّر در آيات قرآن آن رمز و رازها گشوده شوند و اعتبار و عظمت آيات الهي بيش از آن حدّي که در ابتداي امر به چشم مي‌خورد، نمايان گردد.

3- امروزه با طرح و استحکام حکمت متعالية جناب صدرالمتألهين«رحمة‌الله‌عليه» که در واقع جمع بين شرع و عقل و حکمت و عرفان است، وقت آن رسيده است که متفکران جامعه قدمي جلوتر بگذارند و حکمت برتر را از متن قرآن و ادعيه و روايات خارج کنند و ديگر شايسته نيست در حالي‌که زمانه آمادگي تدبّر و تفکر بيشتري دارد هنوز ما و مراکز علمي ما در فضاي سال‌هايي به‌سر ببرند که نه زمينة ظهور حکمت متعالية صدرايي فراهم بود و نه کسي آمادگي ظهور حکمت قرآني را داشت.

4- ديگر وقت آن نيست که هر وقت خواستيم تعقل کنيم به کتب حِکمي و فلسفي رجوع نماييم و هر وقت خواستيم عبادت کنيم به قرآن و ادعيه و روايات رجوع نماييم. بايد با بودن اين‌همه آمادگي فرهنگي و داشتن زبان تفکر، بتوانيم عظمت‌هاي حکمت قدسي را در دل متون مقدس اسلامي ببينيم و بنمايانيم. سرماية فکري تدوين شده توسط دانشمندان بزرگ اسلامي، زمينة تدبّر در قرآن و روايات را به خوبي فراهم کرده است.

امروز ديگر مثل آن روزهايي نيست که بر سر مجردبودن يا مادي‌بودن نفس ناطقه بحث داشته باشيم. امروز ديگر مثل آن روزهايي نيست که فکر بشر در مادي‌بودن و يا مجردبودن خيال متوقف باشد. سال‌ها زمان برد تا صدرالمتألهين«رحمة‌الله‌عليه» توانست تفکري را به ميان آورد که به کمک آن بتوان در متون دين تدبّر نمود و به عمق عميق آن نزديک شد و از سطحي‌نگري نسبت به آيات الهي نجات يافت. و اکنون تاريخ، مسئوليت ديگري را به عهدة ما گذاشته است و آن تدبّر و تفکر در متون قدسي است جهت دست‌يابي به حکمت برتر.

5- راستي چرا حاصل نزديکي به شجرة ممنوعه، هبوط بر زمين است؟ اين عيب‌ها چه عيب‌هايي بود که با نزديکي به شجرة ممنوعه ظاهر شد؟ آيا قبلاً نبود يا اعتنايي به آن‌ها نمي‌شد؟ چرا اگر خدا در ابتدا مي‌خواست در زمين خليفه‌اي براي خود تعيين کند کار انسان‌ها را از بهشت شروع کرد و آن را به هبوط در زمين ختم نمود؟ آيا داستان بهشت آدم يک نوع نمايش آدم و آدميت است به خود او و يا قصة خطايي است که امکان انجام‌ندادن آن نيز بود؟ آيا آدميت در مقابل حکم خدا عصيان کرد و سپس توبه نمود و يا شخص آدم چنين کرد؟ راستي چرا با اين‌که توبة او پذيرفته شد، نتيجه نزديکي به شجرة ممنوعه که هبوط بر زمين است از او برداشته نشد؟ اصلاً هبوط يعني چه؟ آيا يک جابجايي مکاني است که از مکان بهشت او را به مکان زمين راندند، يا يک نوع تغيير منظر و تغيير مرتبه نفس است از مکانتي به مکانت ديگر؟ اگر شيطان به شخص آدم سجده نکرد، چرا با فرزندان آدم دشمني مي‌کند؟ آيا آدمي که جميع اسماء الهي را آموخت، آدم ابوالبشر بود يا حقيقت الانسان که مصداق کامل آن حضرت محمد است؟ رابطة جان ما با وسوسه‌هاي شيطان چگونه است؟ حدّ تأثير وسوسه‌هاي شيطان تا کجاست؟ الهامات ملائکه در خنثي‌کردن وسوسه‌هاي شيطان چگونه است؟ نقش انتخاب و ارادة ما در تأثيرپذيري از وسوسه‌هاي شيطان يا الهامات ملائکه در چه حدّ است؟ اين‌ها از جمله نکاتي است که در کتاب به آن‌ها پرداخته شده است.

6- چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد موضوع بهشت اولية آدم موضوعي است بسيار پر رمز و راز و در عين حال زندگي‌ساز و حکمت ‌پرداز، و اگر درست با آن برخورد شود و شرط تدبّر در آيات مربوطه تا آخر رعايت گردد اصول بسيار مهمي را در رابطه با چگونگي زندگي زميني در اختيار ما مي‌گذارد و نه تنها جايگاه زندگي زميني ما را در هستي براي ما روشن مي‌کند، به خودي خود يک دستگاه سلوکي کاملي است براي سير از کثرت به وحدت و از شجرة شاخه‌شاخه به حضرت اَحديت.

امّا توصية مؤکد اين حقير آن است که بايد با اين کتاب برخورد خاص خودش را داشت. اولاً: به عنوان يک دستگاه سلوکي و سير از کثرت به وحدت به آن نگريست. ثانياً: با تأمل و عزم چندساله با آن برخورد کرد، و پيشنهاد بنده آن است که چند نفر به‌طور جداگانه هر هفته قسمتي از کتاب را بخوانند و سپس هفته‌اي يک‌ساعت با همديگر مباحثه کنند و يا از کسي که آمادگي بيشتر دارد کتاب را درس بگيرند تا إن‌شاءالله بتوانند وارد عالَم خاص و وقت و حضوري مناسب گردند عالَمي که خداوند انتظار دارد آدميان در زندگي زميني وارد آن عالَم شوند و از آن طريق راه بهشتي را براي خود بگشايند که در آن شيطان را راه نمي‌دهند و انسان‌ها در ابديتي بي‌کرانه، بي‌دغدغة وسوسة شيطان سراسر در حضورِ با حق به‌سر ‌برند. إن‌شاءالله

فرصت شِمُر طريقة رندي که اين نشان      

                                           چون راهِ گنج بر همه کس آشکار نیست

 

طاهرزاده

 

تاریخ انتشار: 1387
انتشارات:گروه فرهنگی المیزان

از اینجا دانلود کنید:

نمایش نسخه چاپی

    دیدگاه‌ها