×

مرورگر شما نیاز به بروزرسانی دارد

کاربر گرامی، از آنجا که مرورگرهای قدیمی قادر به اجرای متدهای جدید برنامه نویسی نیستند، جهت استفاده بهتر از این سایت، مرورگر خود را به جدیدترین نسخه بروزرسانی کنید:

برو به صفحه آپدیت مرورگر

گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلامی

نویسنده: اصغر طاهرزاده
تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹
دسته‌بندی: انقلاب اسلامی و حکومت دینی، آسیب شناسی، تحلیل تاریخی حوادث،

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فهرست مطالب

مقدمه 13

مقدمه‌ي مؤلف 17

جلسه‌ی اول نظر به انقلاب اسلامي در زبان اشارت 29

خواص و اشارت‌هاي قرآن.. 31

نظر به وجه اشراقي انقلاب اسلامي.. 34

زبان اشارت و افقي که گشوده مي‌شود. 36

زبان اشاره و نظر به انقلاب اسلامي.. 39

زبانِ اشاره به رازِ زمانه. 41

تنها چشم‌اندازي گشوده مي‌شود. 45

راه تفاهم.. 48

اُنس با روح تاريخ.. 50

مأوا در خانه‌ي هم‌زباني.. 54

جلسه‌ی دوم انقلاب اسلامي و راه مطابقت با اراده‌ي الهي 59

وقتي حقيقت رُخ نمي‌نماياند.. 64

رازِ هم‌زباني در اين تاريخ.. 66

مظاهر ربوبيت، محل گفتگوي خدا 69

نقش سازنده‌ي گوش‌سپردن به نداي انقلاب اسلامي.. 74

اين است قصه‌ي حضور تاريخي ما 79

مزه‌ي سخن‌گفتن و فکرکردن.. 83

جلسه‌ی سوم بشر امروز و تعلّق خاطرش به انقلاب اسلامي 89

حضور ديگري بايد.. 91

سرآغاز تفکر. 93

راه رجوع به خدا در اين تاريخ.. 96

اراده‌ي الهي و فطرت تاريخي.. 99

انقلاب اسلامي و فطرت تاريخي ما 101

افق تاريخي ما 103

حسّ مشترکي در ميان است... 109

شرط بازگشت به تفکر. 113

زبانِ تذکر به انقلاب اسلامي.. 116

جلسه‌ی چهارم انقلاب اسلامي و حقيقت رازگونگي آن 119

تا پرتوي از انقلاب بر ما گشوده شود. 121

چگونه انقلاب اسلامي در حجاب مي‌رود. 125

راز بقاء انقلاب... 130

اشاره‌ي انقلاب به آينده. 134

معنا و جايگاه شهادت در اين تاريخ.. 137

ستاره‌ي درخشان ملت ما 143

جلسه‌ی پنجم سرآغاز تاريخِ مطلوب بشر 151

وجودشناسي واقعه‌مدار. 154

تجربه‌ي نظر به حقيقت... 155

بستري براي ايفاي نقش تاريخي.. 159

چشم‌ها را بايد شُست... 163

ارج‌نهادن به درخشش خدا 169

ظهور اسم «واسع» 172

انقلاب اسلامي و گشودن معناي امور. 177

اين است افق ما 181

جلسه‌ی ششم انقلاب اسلامي، عالَمي برافراشته 187

رابطه‌ي يقين با حيرت... 189

حضوري فراسوي مرگ.... 193

ارزش تبيين حقيقت... 194

آينده‌اي که اکنون هست... 196

انقلاب اسلامي و موانعِ پيش رو. 200

انقلاب اسلامي و گفتگو با شرافت انساني.. 204

حضور تاريخي نسل انقلاب... 207

عبور از جداييِ عمل و فکر. 211

قدرت فهم نقش شهادت... 216

شهادت يا فعليت‌يافتن انسان.. 219

انقلاب اسلامي و معجزه‌ي ايثارها 221

جلسه‌ی هفتم انقلاب اسلامي و گشودگيِ حقيقت 225

دوگانگي ما با حقيقت... 227

مرگ نيهيليسم.. 233

راهي براي به ظهورآمدنِ حقيقت... 238

عدم دوگانگي بين خالق و مخلوق.. 241

سلوک حقيقي.. 243

انقلاب اسلامي و ظهور مأوايي دوباره. 249

ايثار و بنياد نظام مدني.. 252

جلسه‌ی هشتم انقلاب اسلامي؛ وقتِ تاريخي ملت ما 259

اساسي‌ترين وظيفه‌ي متفکران در اين تاريخ.. 265

ما و حضور در وقتِ تاريخي خود. 267

چيزي ماوراي توسعه‌يافتگي.. 271

عبور از «عين‌اليقين» تا «حق‌اليقين» 272

نخستين قانون تفکر. 278

هستي، به سخن آمده است... 281

جلسه‌ی نهم ما و آشکارگي و پنهاني حقيقت در آينه‌ي انقلاب اسلامي 285

چيزي ماوراي پيروزي.. 287

معناي از آنِ خودکردن انقلاب... 290

آفات غفلت از حضور تاريخي.. 295

توانايي زبان اشارت و ظهور انقلاب اسلامي با آن.. 297

توانايي‌هاي زبان اشارت... 301

رابطه‌ي حقيقت با ما 305

ما و زبان هستي.. 309

ريشه‌ي معضل اداري ما 314

جلسه‌ی دهم انقلاب اسلامي و «زباني» که بايد ظهور کند 319

زباني متفاوت براي شهادتي متفاوت... 321

باقي‌ماندن در تاريخ کفر يا حضور در تاريخ ايمان؟. 325

انقلاب اسلامي؛ افقِ گشوده به سوي خداوند.. 327

سلوکِ خموشي در انقلاب اسلامي.. 329

تفکري که متذکر حقيقت است... 332

معجزه‌ي زبان.. 335

خداوند در جان بنده‌اش به «گفت» آمده. 339

انديشيدن؛ جستجوي واژه‌ها و کلمات... 341

زبان؛ مأواي انسان.. 344

کامل‌ترين دين در کامل‌ترين الفاظ.. 349

جلسه‌ی يازدهم انقلاب اسلامي؛ اکنونِ اصيل ما 353

جان ما سخن مي‌گويد.. 356

فهم‌هاي مختلف ولي در يک سنت... 357

بازخواني گذشته براي حضور در آينده. 363

گوش‌هاي شنوا کم نيست... 367

آينده در دل اکنوني اصيل.. 373

مبناي تفکر ما در اين زمان.. 376

قصه‌ي زندگي با حقيقت... 381

جواب‌گويي به عطشِ اُنسِ با حقيقت... 383

جلسه‌ی دوازدهم انقلاب اسلامي؛ آينه‌ي ظهور حقيقت 387

راه کشف حقيقت در اين دوران.. 390

تماشاگري روحي در انقلاب اسلامي.. 394

مأوايي به نام انقلاب اسلامي.. 397

قاصدک از چه خبر آوردي؟. 398

براي آن‌که از بي‌خبران نباشيم.. 400

رابطه‌ي حضور تاريخي و معناي زندگي.. 404

حقيقتي در مقابل ما گشوده شده. 410

افقي در ميان است... 412

نقش خوف و رجاء نسبت به حقيقت... 417

جلسه‌ی سيزدهم تفکر؛ اتصال انسان به آغازِ آغازها 423

ميان مسجد و ميخانه راهي است... 425

آينده؛ ادامه‌ي آغازينِ تاريخِ ما 430

تفکر و بازگشت به سرآغاز. 438

توحيد و نظر به آغازِ آغازها 439

بي‌آيندگي چرا؟. 441

جلسه‌ی چهاردهم زندگي؛ نيوشاي پيغام وجود در بستر انقلاب اسلامي 443

راه رجوع به حقيقت... 445

راهي به سوي تحول در تفکر. 454

پناهي آرامش‌بخش.... 455

اصالت انساني و پاس‌داشت آن.. 458

معناي زندگي با «راز» 466

صورت محبّت الهي در آينه‌ي انقلاب اسلامي.. 469

جلسه‌ی پانزدهم در پناه نداي ذات انقلاب اسلامي 475

عموميت انقلاب اسلامي براي بشريت... 477

حضور انقلاب اسلامي در آينده‌ي خود. 483

ريشه‌ي يأس افراد از انقلاب اسلامي.. 486

تحوّل فکر نسبت به حقيقت... 488

آن‌گاه که انقلاب اسلامي سخن مي‌گويد.. 490

انقلاب اسلامي؛ مأواي ظهور حقيقت... 496

معجزه‌ي مکتب مقاومت... 502

گستردگي انسان نزد خود 509

 

 

مقدمه

 

باسمه تعالي

 

1- پس از آن‌که استاد طاهرزاده مباحث «گوش‌سپردن به نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي» را شروع کردند؛ ابتدا گمان‌مان آن بود که چون ايشان در مباحث انقلاب اسلامي موضوعاتي را در دو فراز بيان کرده‌اند، مباحثي در ادامه‌ي همان دو فراز خواهند داشت. فراز اول شامل چهار کتاب «امام خميني و خودآگاهي تاريخي» و «جايگاه اشراقي انقلاب اسلامي در فضاي مدرنيسم» و «انقلاب اسلامي، بازگشت به عهد قدسي» و «انقلاب اسلامي، برون‌رفت از عالَم غربي» بود؛ و فراز دوم شامل سه کتابِ «سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»» و «امام خميني و سلوک در تقدير توحيدي زمانه» و «عقل و ادب ادامه‌ي انقلاب اسلامي در اين تاريخ» است. اما چيزي نگذشت که متوجه شديم گويا سخن تازه‌اي به ميان آمده و نگاه ديگري به انقلاب اسلامي در جريان است که همراه مباحث جديد، همچنان که استاد در مقدمه‌ تأکيد مي‌کنند، تفکرِ فراموش‌شده‌اي را با مخاطب در ميان مي‌گذارند. اين بود که در صدد برآمديم تا آن مباحث را بعد از ويرايش‌هاي لازم که توسط ايشان انجام شد، در اختيار خوانندگان قرار دهيم.

2- بحث «گوش‌سپردن به نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي» در چهل و هفت جلسه انجام شده که فعلاً 15 جلسه‌ي آن را در اين کتاب مورد مطالعه قرار مي‌دهيد و معتقديم ابواب مهمي در مقابل خواننده‌ي محترم کتاب قرار مي‌گيرد تا او وارد ساحتي خاص از «تفکر» شود که در اين زمانه، سخت به آن نياز داريم و فقدان آن موجب سرگرداني ما نسبت به درک درست واقعيت زمانه مي‌شود.

3- خواننده‌ي محترم کتاب، آرام‌آرام متوجه خواهد شد «تفکر»، راهي است به سوي حقيقت، بدون آن‌که گمان کنيم حقيقت در دست ما قرار دارد. زيرا تفکر از جايي آغاز مي‌شود که ندايي ما را به سوي خود فرا مي‌خواند و نويسنده‌ي کتاب معتقد است آن «ندا» به عنوان اراده‌ي الهي در جلوه‌ي انقلاب اسلامي به صدا در آمده و همان‌طور که شهداء را به خود دعوت کرد و آن‌ها پذيرفتند؛ ما را نيز به خود دعوت مي‌کند تا پس از دفاع مقدس از نقشي که بايد ايفاء کنيم، غافل نمانيم.

4- آن‌چه در کتاب مورد تأکيد قرار گرفته اين نکته مي‌باشد که بايد تلاش شود تا آن‌جا که ممکن است از نگاهِ صرفاً سياسي به انقلاب اسلامي پرهيز شود و از پيش‌داوري‌هايي که مانع مي‌گردد تا آمادگي لازم جهت شنيدن نداي آن حقيقت برايمان پيش آيد، خودداري شود. زيرا در آن صورت، رخصت مي‌يابيم تا وارد ساحتي شويم که انقلاب اسلامي مجالِ نماياندن خود را مي‌يابد. بايد بياموزيم که چگونه به حقيقت، مجالِ به ظهورآمدن بدهيم. به نظر مي‌آيد نويسنده‌ي محترم، خواننده‌ي خود را در اين مورد کمک مي‌کند که به «حقيقت» مجال دهد تا خودش، خود را بنماياند.

5- در کتاب سخن بر سر آن است که اگر پيشاپيش مشتاق آني هستيم که «تفکر»، ما را مخاطب قرار مي‌دهد؛ بايد در جستجوي انديشه‌اي باشيم که متذکر عطاي الهي است و عطاي الهي را براي ما قابل فهم مي‌کند، اميدِ آن مي‌رود که براي ...

از اینجا دانلود کنید:

نمایش نسخه چاپی

    دیدگاه‌ها