بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

جلسه یازدهم: تفسیر انفسی سوره مرسلات و اشاره‌های قدسی---- ژرف‌ترین «پرسش» و اصیل‌ترین «بودن»