بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

پیام به نخست وزیر و هیات دولت (مضرات خروج از محدوده اختیارات قانونی)

پیام به نخست وزیر و هیات دولت (مضرات خروج از محدوده اختیارات قانونی)