بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی و دنیای پیچیده ی امروز