بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

حقیقت، امری نیست که بتوان در اختیار گرفت بلکه میتوان در اختیار آن در آمد.

حقیقت، امری نیست که بتوان در اختیار گرفت بلکه میتوان در اختیار آن در آمد.