بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

راستی! چرا ما خود را با آنچه نیستیم، پریشان می‌کنیم

راستی! چرا ما خود را با آنچه نیستیم، پریشان می‌کنیم