بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

نیست‌انگاری ، با نظر به حضوری توحیدی و یا سقط شدن

نیست‌انگاری ، با نظر به حضوری توحیدی و یا سقط شدن