بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

نظر به برترین انسان‌ها و جنایت‌کارترین آن‌ها در سوره بینه