بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

بی تابی ما در پشت دیوارهای غزه

بی تابی ما در پشت دیوارهای غزه