بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

رخداد غزه و خدایی که هست و خدایی که نیست

رخداد غزه و خدایی که هست و خدایی که نیست