بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

دوش چه خورده‌ای دلا، راست بگو، نهان مکن

دوش چه خورده‌ای دلا، راست بگو، نهان مکن