بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

به کافرها تعارف کن امیرالمؤمنین‌ات را

به کافرها تعارف کن امیرالمؤمنین‌ات را