بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

معنای حضور در انتخابات با نظر به افقی بسی بالاتر از امور روزمرّه