بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

و این یعنی همسرِ شهید رئیسی مغتنم ...

و این یعنی همسرِ شهید رئیسی مغتنم ...