بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

ما و تذکر به «عقل تکنیکی» با روحی شاعرانه و مادرانه

ما و تذکر به «عقل تکنیکی» با روحی شاعرانه و مادرانه