بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

معلّمی و بسط شخصیت او در جهان گسترده دانش آموزان