بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

بررسی و نقد نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت