بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

مطهری(ره) فردای تاریخ ما(1) _شهید مطهری(ره)،دین شناس کفرشناس