بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

یادداشت: «معنای تقوا در پرتو ماه رمضان»