بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

مناجات‌هایی برای حاضرشدن در جهان پیشِ رو