بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

حضرت حق آنچه را که شیطان القاء کرده است را خنثی می‌نماید

نمایش چاپی