بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

در 22 بهمن امسال خواهید دید چه اندازه خداوند در صحنه خواهد بود