بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

سوره بینه؛ آینه تذکر به بهترین انسان‌ها و بدترین انسان‌ها