بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

حاضرشدن در صحنه‌هایی که شهادت را از آن گریزی نیست؛ و شروع تاریخی جدید