بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

خبر از فاجعه ای بزرگ و خاک‌پاشیدن در چشم حقیقت