بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

4-راهی در راستای مردمی کردن نظام اسلامی (مدارا و رفق)