بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

سوره اعلی و راه نظر به بزرگ فهمیدن نام پروردگار