بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

به جای آن‌که قطره‌هایی باشیم که به دریا متصل‌اند