بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

ما و زندگی‌‌های ضعیف، چرا؟ (تفسیر سوره اعلی)