بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

حماسه‌ی نهم دی؛ فتحی قدسی در آینده‌ی تاریخ ما