بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

کتاب: «آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود»