بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

متن خوانی تفسیر انفسی سوره مرسلات و اشاره های قدسی