بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

توجه امام حسین(ع) به آمادگی زمانه در تغییر گفتمان