بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

زیارت اربعین، پایداری بر عهد حسینی

زیارت اربعین، پایداری بر عهد حسینی
نویسنده: اصغر طاهرزاده