بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

ما دیگر دریاچه نیستیم، اقیانوس شده‌ایم