بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

اربعین حسینی و ادامه ی راه توحیدی که شروع شده است