بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

ما و حضوری غدیری و یا سقیفه‌ای در این تاریخ؟