بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

گزینشی ازکتاب «فلسفه‌، سیاست و خشونت» از دکتر داوری