بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

رخدادِ اربعینی، در جستجوی راهی ماورای تئولوژی و سکولاریته