بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی -شب تولد حضرت عیسی(ع)