بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

گزینشی از کتاب"اخلاق در زندگی کنونی" از دکتر رضا داوری اردکانی