بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

از نظر نگاه دینی، زن جایگاه بس شرافتمندانه‌ای دارد.

نمایش چاپی