بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

منحنیِ حرکت انقلاب به جهت روح توحیدی آن رو به جلو می‌باشد

نمایش چاپی