بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

ماه رمضان شد می و میخانه برافتاد / عشق و طرب و باده به‌ وقت سحر افتاد

نمایش چاپی