بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

معنای حضور تاریخی و درک حضور خود در آن تاریخ