بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
  • حمله ایران به اسراییل-وعده صادق
  • شهید زاهدی
  • شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 132- عید فطر و حضوری دیگر
  • سوره اعلی
آخرین جلسه بارگذاری شده:
سوره اعلی و نظر به علو پروردگار (03/01/25)
آخرین جلسه بارگذاری شده:
حقیقت ایمان در منظر امامان و عرفا-عید فطر و حضوری دیگر (03/01/20)
آخرین جلسه بارگذاری شده:
شهید آوینی و غزه (03/01/20)
آخرین جلسه بارگذاری شده:
نظر به حضرت مهدی و درک حضور نهایی امروزین خود(02/12/05)