بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
  • تایید استاد از ریاست جمهوری جلیلی
  • حج
  • سوره تغابن
  • شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 133- جناب حافظ و گزارش دینداریِ واپسین انسان
آخرین جلسه بارگذاری شده:
تفسیر سوره حج 1
آخرین جلسه بارگذاری شده:
کفر کافران و غفلت از ابعاد نورانی پیامبران (03/03/19)
آخرین جلسه بارگذاری شده:
ما و زندگی های ضعیف، چرا؟ (03/03/12)
آخرین جلسه بارگذاری شده:
شخصیت تاریخی صدرالمتالهین و نظر به نهایی ترین انسان(03/03/10)