بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

گزینش هایی از کتاب «گاهِ خِرد» از آقای دکتر داوری