بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

آن‌که به جایگاه تاریخی خود آگاه است(مصاحبه با مجله‌ی «خِردنامه» )